ผู้แต่ง ชนาวัฒน์ จอนจอหอ
ชื่อบทความ กลวธีการบรรเลงซอในวงมโหรีโคราช: กรณีศึกษาลงพนมพร จังหวัดนครราชสีมา = Playing techniques of local fiddle in Korat Mahori ensembke : a case study of the Phanomphorn ensemble / ชนาวัฒน์ จอนจอหอ
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 63-72
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
ฉบับ ปีที่ 13, ฉบับที่ 1 (ม.ค./เม.ย. 2562), หน้า 63-72
ISSN 19060327
ผู้แต่งร่วม เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด