ผู้แต่ง สมศักดิ์ อมรสิริพงษ์
ชื่อบทความ “ELDERFARE Model” : รูปแบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำหรับกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุนอกระบบในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว = “ELDERFARE Model” : Model and Mechanism of Social Welfare Management to Reduce Social Inequality for Elderly Labors in Informal Sectors in Sa Kaeo Economic Special Zone / สมศักดิ์ อมรสิริพงษ์
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2560), หน้า 29-40
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม.
ฉบับ ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2560), หน้า 29-40
ISSN 19066988
ผู้แต่งร่วม อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด