ผู้แต่ง นพรัตน์ บุญเพียรผล
ชื่อบทความ “Eco Restaurant” แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างนักคิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม =“ECO RESTAURANT” AN APPROACH TO WISE AND ENVIRONMENT FRIENDLY BUSINESS OPERATION / นพรัตน์ บุญเพียรผล
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารวไลอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2560), หน้า 131-141
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารวไลอลงกรณ์ปริทัศน์.
ฉบับ ปีที่ 7, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2560), หน้า 131-141
ISSN 22290931
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด