ผู้แต่ง ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
ชื่อบทความ " HUC MODEL " รูปแบบการบูรณาการการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักอปริหานิยธรรม / ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี
หัวเรื่อง
 
 
แหล่งที่มา วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ปีที่ 7, ฉบับ 7 (ก.ย. 2557), หน้า 146-177
ทรัพยากรของฉัน
แบ่งปัน
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ฉบับ ปีที่ 7, ฉบับ 7 (ก.ย. 2557), หน้า 146-177
ISSN 1905-8241
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง
หัวเรื่อง

 
รีวิวโดยสมาชิก รีวิวโดยบรรณารักษ์


    เปิดดูล่าสุด